Статут закладу освіти

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  № 404

( ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ )»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад №404 (центру розвитку дитини)» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02р. №6, перереєстрованого з урахуванням змін 02.02.06р., номер запису 12241050001023310, перереєстрованого з урахуванням змін 11.12.2009р., номер запису 12241050004023810, ідентифікаційний код 34059790.

 

 

1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – центр розвитку дитини), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 №6, перереєстрований з урахуванням змін 02.02.2006, перереєстрованого з урахуванням змін 11.12.2009 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Коротка назва: КЗО «ДНЗ № 404 (ЦРД)» ДМР.

1.2.

Адреса дошкільного навчального закладу: 49128,   м. Дніпро, вул.Максима Дія, 9, телефон: (056) 778-95-83.

1.3.

Власник дошкільного навчального закладу – територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.

Центр розвитку дитини в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, зі змінами від 29.07.2015 № 530, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5.

Центр розвитку дитини є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЕДРПОУ.

1.6.

Головною метою центру розвитку дитини є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового, духовного та естетичного розвитку.

1.7.

Діяльність центру розвитку дитини направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.

Центр розвитку дитини самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним  законодавством,  Положенням та даним Статутом.

1.9.

Центр розвитку дитини несе відповідальність перед особою,

суспільством і державою за:

-      реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-      забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-      дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.

Взаємини між дошкільним навчальним закладом з юридичними та фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.

 

2.    КОМПЛЕКТУВАННЯ  ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

2.1.

Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) розрахований на 210 місць.

2.2.

Групи комплектуються за віковими ознаками:

-      перша молодша група – від 2 до 3 років;

-      друга молодша група – від 3 до 4 років;

-      середня група – від 4 до 5 років;

-      старша група – від 5 до 6 років.

2.3.

У центрі розвитку дитини функціонують групи загального розвитку.

2.4.

Центр розвитку дитини має групи денного перебування (чергові в ранкові та вечірні години).

2.5.

Наповнюваність груп становить:

-      для дітей від 2 до 3 років – 15 осіб;

-      для дітей від 3 до 6 років – 20 осіб;

-      з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб

-      в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6.

Для зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад необхідно предявити:

-      медичну довідку про стан здоровя дитини та відсутність контакту з інфекційними хворими;

-      свідоцтво про народження дитини;

-      документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини (для пільгових категорій).

2.7.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби чи відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). Власник  може вносити необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в центрі розвитку дитини.

 

2.8.

Відрахування дітей з центру розвитку дитини може здійснюватися:

-      за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-      в разі закінчення терміну перебування;

-      на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

-      при невиконанні батьками угоди між центром розвитку дитини і батьками (якщо така угода існує);

-      якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше 1 місяця;

-      у разі невнесення плати за харчування дитини протягом 10 днів після встановленого терміну (15 число поточного місяця).

2.9.

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

2.10.

Формування нових груп та переведення дітей з однієї групи в іншу проводиться в червні-серпні, прийом дітей протягом року - по мірі вивільнення місць.

2.11.

Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.

 

3.    РЕЖИМ  РОБОТИ  ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

3.1.

Центр розвитку дитини працює за пятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо. За бажанням батьків створюються групи вихідного дня.

3.2.

Щоденний режим роботи центру розвитку дитини:

- групи раннього та дошкільного віку – 7.30-18.00;

-  чергові групи – 7.00-19.00.

3.3.

Режим роботи центру розвитку дитини може змінюватися відповідно до попиту батьків після проведення анкетування на початку кожного навчального року.

 

4.    ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

В  ЦЕНТРІ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

4.1.

Навчальний рік в центрі розвитку дитини починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) в центрі розвитку дитини проводиться оздоровлення дітей.

4.2.

Центр розвитку дитини здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.

План роботи центру розвитку дитини схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником центру розвитку дитини і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4.

В центрі розвитку дитини визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

4.5.

Навчально-виховний процес в центрі розвитку дитини спрямовується на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6.

Основною метою центру розвитку дитини є:

-     створення нової моделі освітнього процесу на основі особистісно зорієнтованого підходу;

-     створення умов для максимального охоплення дітей дошкільною освітою;

-     надання дітям дошкільного віку більш доступних, різноманітних і якісних освітніх послуг;

-     налагодження тісних зв’язків між дошкільною і початковою ланкою освіти з метою підготовки дітей до навчання;

-     відпрацювання нового механізму діяльності такого дошкільного навчального закладу, як центр розвитку дитини.

4.7.

Основними завданнями груп раннього і дошкільного віку є:

-        реалізація державної політики в галузі освіти;

-        збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоровя дитини;

-        виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-        формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

-        виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

     здійснення соціально-педагогічного патронату в сімї.

4.8.

Центр розвитку дитини організує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий та естетичний.

4.9.

У центрі розвитку дитини може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей, а також консультаційних центрів для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.

4.10.

В центрі розвитку дитини впроваджуються в практику роботи додаткові парціальні програми, рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і науки України, для поглибленої освітньої роботи з дітьми за певними профілями.

4.11.

Центр розвитку дитини може надавати додаткові освітні платні послуги згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

 

5.    ОРГАНІЗАЦІЯ   ХАРЧУВАННЯ  В  ЦЕНТРІ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

5.1.

Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до державних норм харчування.

5.2.

В центрі розвитку дитини встановлено 3-х разове харчування.

5.3.

Контроль за організацією і якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника центру розвитку дитини.

5.4.

Для дітей з відхиленнями в стані здоровя організується дієтичне харчування.

 

6.    МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ

В  ЦЕНТРІ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

6.1.

Медичне обслуговування дітей центру розвитку дитини здійснюється лікарем-педіатром КЗ ДЦПМСД № 5 на безоплатній основі та медичними сестрами, які входять до штату центру розвитку дитини.

6.2.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі: проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, оздоровленням, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

6.3.

Центр розвитку дитини надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.


7.    УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

7.1.

Учасниками навчально-виховного процесу у центрі розвитку дитини є діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, психолог, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.

За успіхи в роботі встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, знак «Відмінник освіти України», премія за сумлінну працю.

7.3.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-      безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-      захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоровю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-      здоровий спосіб життя.

7.4.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадянського самоврядування центру розвитку дитини;

-      звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-  брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази центру розвитку дитини;

-      відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-      своєчасно вносити плату за харчування дитини в центрі розвитку дитини до 15 числа поточного місяця;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини, не пізніше 9 годин першого дня його відсутності;

-     з любих питань, повязаних з порушенням статутних норм роботи центру розвитку дитини, звертатися перш за все до керівництва центру розвитку дитини;

-      укладати угоди в усній або письмовій формі з центром розвитку дитини і виконувати їх;

-   брати участь в суботниках, пов’язаних з усуненням аварійних ситуацій, зміцненням матеріально-технічної бази центру розвитку дитини;

- слідкувати за станом здоровя дітей, дотримуватися норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини;

-      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-      інші права, які не суперечать законодавству України.

7.5.

На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.

Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.

Педагогічні працівники мають право:

-      на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-      брати участь у роботі органів самоврядування центру розвитку дитини;

-      на підвищення кваліфікації, участь у методичних обєднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-      вносити пропозиції щодо поліпшення роботи центру розвитку дитини;

-  на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-  обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших обєднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-      на захист професійної честі та власної гідності;

-      на виявлення педагогічної ініціативи;

- на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-      користування подовженою оплаченою відпусткою;

-  отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

-      інші права, які не суперечать законодавству України.

7.8.

Педагогічні працівники зобов’язані:

-  виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-    дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-      виконувати накази та розпорядження керівництва;

- забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обовязкових державних вимог;

-      сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоровя, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-      сприяти зростанню іміджу центру розвитку дитини;

-  постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;

-      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-      інші права, які не суперечать законодавству України.

7.9.

Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до центру   розвитку дитини завідувачем установи.

7.10.

Працівники центру розвитку дитини несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоровя дитини згідно з законодавством.

7.11.

Працівники центру розвитку дитини у відповідності до статті 26 Закону  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік на базі КЗ ДЦПМСД № 5 та КЗ ДЦПМСД № 2.

7.12.

Педагогічні працівники центру розвитку дитини підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку центру розвитку дитини, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства. 

 

8.    УПРАВЛІННЯ  ЦЕНТРОМ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

8.1.

Управління центром розвитку дитини здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

8.2.

Безпосереднє керівництво роботою центру розвитку дитини здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник центру розвитку дитини:

-      відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-      здійснює керівництво і контроль за діяльністю центру розвитку дитини;

-      діє від імені центру розвитку дитини, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-      розпоряджається в установленому порядку майном  і коштами центру розвитку дитини; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази центру розвитку дитини;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру розвитку дитини;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-   затверджує штатний розклад за погодженням із власником центру розвитку дитини;

-      контролює організацію харчування і медичного обслуговування;

-   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил; техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-      контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-      організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-      щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність центру розвитку дитини на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.

Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом голосу можуть бути представники громадських   організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач центру розвитку дитини.

Педагогічна рада центру розвитку дитини:

-  розглядає питання навчально-виховного процесу в центрі розвитку дитини та приймає відповідні рішення;

-  організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб центру розвитку дитини.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менш 4-х разів на рік.

8.4.

Органом громадського самоврядування центру розвитку дитини є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників центру розвитку дитини  - 20%, від батьків – 80%.

Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-      приймають Статут, зміни і доповнення;

-      обирають раду центру розвитку дитини, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

-      заслуховують звіт керівника центру розвитку дитини, голови ради центру розвитку дитини з питань статутної діяльності центру розвитку дитини, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-      розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності центру розвитку дитини;

-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку центру розвитку дитини.

8.5.

У період між загальними зборами діє рада центру розвитку дитини.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради центру розвитку дитини є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, власник, спонсори та інші). Рада центру розвитку дитини організує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету центру розвитку, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.

У центрі розвитку дитини діє батьківський комітет – орган самоврядування, який формується з представників батьківської громадськості з метою забезпечення сприятливих умов та ефективної роботи центру розвитку дитини.

8.7.

Батьківський комітет (у складі – 11 чол.) створюється за рішенням загальних зборів центру розвитку дитини. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет  голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями батьківського комітету є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в центрі розвитку дитини;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувальної бази центру розвитку дитини ;

-   сприяння залученню додаткових джерел фінансування центру розвитку дитини;

-   сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя і здоровя учасників навчально-виховного процесу;

-  організація дозвілля та оздоровлення дітей центру розвитку дитини;

-   стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-  всебічне зміцнення звязків між родинами дітей та центром розвитку дитини;

-  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9.      МАЙНО  ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

9.1.

Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2.

Центру розвитку дитини виділена присадибна ділянка площею 1,3га, яка перебуває на балансі Дніпровської міської ради.

9.3.

Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської   міської   ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльності центру розвитку дитини відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4.

Центр розвитку дитини відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

10.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

10.1.

Джерелами фінансування центру розвитку дитини є кошти:

-   майно власника;

- місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-   освітні платні послуги згідно з чинним законодавством;

-  доходи від орендованих в центрі розвитку дитини приміщень, обладнання та іншого майна;

-   інші надходження, які не суперечать чинному законодавству.

 

10.2.

Центр розвитку дитини є неприбутковою організацією:

-   забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків або їх частин) серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

-   доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених її установчими документами.

10.3.

Центр розвитку дитини за погодженням з органом оперативного управління діяльністю центру розвитку дитини має право:

-   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4.

Статистична звітність про діяльність центру розвитку дитини здійснюється відповідно до законодавства.

10.5.

Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в центрі розвитку дитини визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується центр розвитку дитини.

За рішенням власника центру розвитку дитини бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

11. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

11.1.

Основною формою контролю за діяльністю центру розвитку дитини є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.

Державний контроль за діяльністю центру розвитку дитини, дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів,  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, власником (територіальною громадою міста).

11.3.

Зміст, форми і періодичність контролю, не повязаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником центру розвитку дитини.

 

12.  ЛІКВІДАЦІЯ  ТА  РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

ЦЕНТРУ  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ

12.1.

Припинення діяльності центру розвитку дитини здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

12.2.

При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3.

Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4.

У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (або є в наявності у кінцевих розділах Статуту).

12.5

У випадку реорганізації центру розвитку дитини його права і обовязки переходять до правонаступника.